مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی- [اخبار پایگاه]
تقویم آموزشی ۹۷-۱۳۹۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ |                تقویم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۱۸/۶/۹۶  لغایت ۲۴/۶/۹۶

زمان ثبت نام وانتخاب واحد

۲۵/۶/۹۶

شروع کلاسها

۸/۷/۹۶  لغایت ۱۴/۷/۹۶  

حذف واضافه

۱۱/۹/۹۶ لغایت  ۱۶/۹/۹۶

حذف تکدرس

۲۱/۱۰/۹۶

پایان کلاسها

۲۳/۱۰/۹۶  لغایت ۵/۱۱/۹۶

زمان برگزاری امتحانات

۳۰/۱۰/۹۶  لغایت  ۳۰/۱۱/۹۶  

بازه زمانی ثبت موقت ونهایی نمرات

                               

               تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۷/۱۱/۹۶  لغایت  ۱۳/۱۱/۹۶

زمان ثبت نام وانتخاب واحد

۱۴/۱۱/۹۶

شروع کلاسها

۲۸/۱۱/۹۶  لغایت  ۳/۱۲/۹۶

حذف واضافه

۱۵/۲/۹۷  لغایت   ۲۰/۲/۹۷

حذف تکدرس

۲۴/۳/۹۷

پایان کلاسها

۲۶/۳/۹۷  لغایت  ۷/۴/۹۷

زمان برگزاری امتحانات

۳۱/۳/۹۷  لغایت  ۳۱/۴/۹۷

بازه زمانی ثبت موقت ونهایی نمرات

تقویم تابستان ۹۷

۱۷/۴/۹۷  لغایت  ۲۲/۴/۹۷

زمان ثبت نام وانتخاب واحد

۳۰/۴/۹۷

شروع کلاسها

-

حذف واضافه

-

حذف تکدرس

۸/۶/۹۷

پایان کلاسها

۱۰/۶/۹۷  لغایت  ۱۵/۶/۹۷

زمان برگزاری امتحانات

۱۴/۶/۹۷  لغایت  ۲۴/۶/۹۷

بازه زمانی ثبت موقت ونهایی نمرات

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=147.30147.51932.fa
برگشت به اصل مطلب