دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادخانم دکتر سودابه وطن خواه
مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی

خانم کیمیا خجیر انکاس
معاون مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم مرضیه تورانی
مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم مهناز غزنوی
مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی


خانم لادن شکوری زنگنه
رییس اداره پذیرش ثبت نام و مشمولین

خانم میرطاهری
کارشناس مسئول اداره پذیرش ثبت نام و مشمولین

خانم شاه جهانی
کارشناس آموزش اداره پذیرش ثبت نام و مشمولین

خانم علم بیگی
کارشناس آموزش اداره پذیرش ثبت نام و مشمولین

خانم نظامی فر
کارشناس آموزش اداره پذیرش ثبت نام و مشمولین


خانم کیمیا خجیر انکاس
رییس اداره تحصیلات تکمیلی

خانم نورانیان
کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

خانم معتمدی
کارشناس آموزش اداره تحصیلات تکمیلی

خانم معصوم خانی منفرد
کارشناس آموزش اداره تحصیلات تکمیلی


خانم فرزانه رابط
رییس اداره دانش آموختگان


خانم مریم مداح
رییس اداره دستیاری تخصصی و فوق تخصصی


آقای محمد قاسمیآقای محمد قاسمی
مسئول دبیرخانه آموزش معاونت آموزشی